Tag: dầm

Hướng dẫn đổ bê tông cột, dầm, sàn

Hướng dẫn đổ bê tông cột, dầm, sàn

Khối bê tông đổ bao giờ cũng ở vị trí thấp hơn so với các phương tiện vận chuyển bê tông tới, đường vận chuyển bê tông phải cao hơn kết cấu của công trình. Đổ bê tông từ vị