Tag: vật tư

Tìm hiểu định mức sử dụng vật tư

Tìm hiểu định mức sử dụng vật tư

Định mức sử dụng vật liệu để gia công và lắp ráp bao gồm cả gia công và lắp ráp các cấu kiện phục vụ việc gia công và lắp ráp với điều kiện các cấu kiện đó sử dụng